Bạn là newbie trong lĩnh vực thiết kế web Biên Hòa. Bạn chưa biết các thủ thuật để tăng tốc và tối ưu PHP với XCache. Ngay đây thôi chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thủ thuật vô cùng giá trị đó.
Sau khi sử dụng Xcache và eAccelerator, chúng tôi đã nhận thấy rằng Xcache nhanh và tối ưu hơn so với eAccelerator. Đặc biệt là đối với WordPress, so với PHP nó giảm được chiếm dụng ram tốt hơn.

Sau đây là hướng dẫn để bạn triển khai Xcache: (Tăng tốc và tối ưu PHP với XCache )

Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt zlib compression, khi tính năng trên không khả dụng, máy chủ server sẽ tự động nén nội dung trước khi gửi tới trình duyệt, điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều băng thông và giảm đi công việc phải xử lý của apache.
Để thực hiện việc này, bạn edit file php.ini (nhớ backup nó trước) và tìm hàm zlib.output_compression
Sau đó On nó lên,

ví dụ:
zlib.output_compression = On # (bật)
zlib.output_compression_level = 2 # (Cấp độ nén)
Ok bây giờ bắt đầu cài đặt Xcache chạy lệnh sau trên màn hình SSH.

 • 1 – cd ~
 • 2 – mkdir /usr/local/xcache/modules
 • mkdir xcache
 • 3 – cd xcache
 • 4 – wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Relea…e-1.2.2.tar.gz
 • 5 – tar -zxf xcache-1.2.2.tar.gz
 • 6 – cd xcache-1.2.2
 • 7 – phpize
 • 8 – ./configure –enable-xcache
 • 9 – make
 • 10 – cd /usr/local/xcache/modules
 • 11 – mv xcache.so /usr/local/xcache/modules

Bước 1> 6 là tải xuống Xcache và giải nén nó vào thư mục cài đặt
Bước 7> 9 là Biên dịch Xcache vào PHP
Bước 10 > 11 là di chuyển file xcache.so mới được biên dịch ra vào dường dẫn được quy định trong php.ini.
Bây giờ bắt đầu cấu hình php.ini tìm xuống cuối file (nhớ backup nó trước)

zend_extension = “/usr/local/xcache/xcache.so”
zend_extension_ts = “/usr/local/xcache/xcache.so”
xcache.shm_scheme = “mmap”
xcache.size = 32M
xcache.count = 8
xcache.slots = 8K
xcache.ttl = 0
xcache.gc_interval = 0
xcache.var_size = 16M
xcache.var_count = 1
xcache.var_slots = 8K
xcache.var_ttl = 0
xcache.var_maxttl = 0
xcache.var_gc_interval = 300
xcache.test = Off
xcache.readonly_protection = Off
xcache.mmap_path = “/dev/zero”
xcache.coredump_directory = “”
xcache.cacher = On
xcache.stat = On
xcache.optimizer = Off
xcache.coverager = Off
xcache.coveragedump_directory = “”

Giờ bạn phải restart apache để cập nhật hiệu chỉnh bằng câu lệnh sau:
service httpd restart
Để chắn chắn Xcache đã được thích hợp dùng phpinfo() để kiểm tra