Lợi ích và danh mục hệ thống nhận diện thương hiệu thời trang