Bộ tài liệu hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg cực hay dễ  hiểu mình sưu tầm được từ hvaonline  (dịch bởi Kienmanowar) 

  • Ollydbg hay gọi tắt là Olly, là một chương trình DEBUGGER dễ sử dụng, trực quan . Thích ứng cho mọi cấp độ cracker khác nhau.
  • Có thể nói Olly bao hàm rất nhiều tính năng mà nếu sử dụng riêng lẻ ta phải cần đến nhiều chương khác nhau kết hợp lại . Hiện tại Olly đã có Version 1.10
  • Ollydbg nó có thể load 1 Processes đang chạy của window hoặc 1 chương trình đã compiler thành ngôn ngữ asm, và nó hiển thị  cho ta biết processes hoặc chương trình đó đã load và sử dụng những hàm API nào của window…

Một số thanh ghi và lệnh cơ bản của CPU các bạn cần tham khảo trước khi đọc bộ tài liệu Hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg này.

*CPU: Thanh ghi (Registers) - EIP (con trỏ lệnh) - EAX, EBX, ECX, EDX: Thanh ghi cơ sở - EDI, ESI: Con trỏ - ESP, EBP: Con trỏ Stack - Flag: Thanh ghi cờ * Lệnh: 1. Gán giá trị: MOV MOV EAX,1 2. Tính toán số học: ADD, SUB, MUL, DIV INC, DEC ADD EAX,3 3. Luận lý: OR, XOR, AND, NOT 3=11 XOR EAX,2 2=10 XOR EAX,EAX XOR =01 AND =10 4. So sánh: CMP, TEST CMP EAX,3 (Bằng nhau: Flag: bit Zero=1) 5. Nhảy: JMP, JZ/JE, JNZ/JNE, JB,.. JMP XXXX JE XXXX (Nhảy nếu bằng) 6. Gọi hàm: CALL CALL XXXX 7. Stack: (Bộ nhớ ngăn xếp): POP, PUSH PUSH 10 POP EAX * No operation: NOP=90h 

Lời của tác giả hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg

Hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg lời tác giả

Link download full

Công ty Công Nghệ CIT chúc các bạn thành công!!!