Bộ tài liệu hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg cực hay dễ  hiểu mình sưu tầm được từ hvaonline  (dịch bởi Kienmanowar) 

 • Ollydbg hay gọi tắt là Olly, là một chương trình DEBUGGER dễ sử dụng, trực quan . Thích ứng cho mọi cấp độ cracker khác nhau.
 • Có thể nói Olly bao hàm rất nhiều tính năng mà nếu sử dụng riêng lẻ ta phải cần đến nhiều chương khác nhau kết hợp lại . Hiện tại Olly đã có Version 1.10
 • Ollydbg nó có thể load 1 Processes đang chạy của window hoặc 1 chương trình đã compiler thành ngôn ngữ asm, và nó hiển thị  cho ta biết processes hoặc chương trình đó đã load và sử dụng những hàm API nào của window…

Một số thanh ghi và lệnh cơ bản của CPU các bạn cần tham khảo trước khi đọc bộ tài liệu Hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg này.

*CPU: Thanh ghi (Registers)
	- EIP (con trỏ lệnh)
	- EAX, EBX, ECX, EDX: Thanh ghi cơ sở
	- EDI, ESI: Con trỏ
	- ESP, EBP: Con trỏ Stack
	- Flag: Thanh ghi cờ
* Lệnh:
	1. Gán giá trị:	MOV
		MOV EAX,1
	2. Tính toán số học: ADD, SUB, MUL, DIV
			   INC, DEC
		ADD EAX,3
	3. Luận lý: OR, XOR, AND, NOT
		3=11	XOR EAX,2
		2=10	XOR EAX,EAX
	   XOR =01
	   AND =10
	4. So sánh: CMP, TEST
	   CMP EAX,3	  (Bằng nhau: Flag: bit Zero=1)
	5. Nhảy: JMP, JZ/JE, JNZ/JNE, JB,..
	   JMP XXXX
	   JE XXXX (Nhảy nếu bằng)
	6. Gọi hàm: CALL
	   CALL XXXX
	7. Stack: (Bộ nhớ ngăn xếp): POP, PUSH
	   PUSH 10
	   POP EAX
	* No operation: NOP=90h

Lời của tác giả hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg

Hứng dẫn học Cracking bằng Ollydbg lời tác giả

Link download full

Công ty Công Nghệ CIT chúc các bạn thành công!!!