Giáo Trình Linux LPI 1 2 + Advance

Đây là bộ giáo trình Linux LPI 1 + 2 + 3 (advance) của trung tâm nhất nghệ, tài liệu giáo trình linux LPI 1 + 2 + 3 cấu hình trên nền tảng Cenos 7.
Bộ sách Lab tại nhất nghệ mình có scan lại 1 link duy nhất , anh em nào chưa học downlaod về coi nhé.

Link Downlad