Thiết kế profile cho công ty phát điện EVNGENCO 3
Thiết kế profile cho công ty phát điện EVNGENCO 3

Thiết kế profile cho công ty phát điện EVNGENCO 3

Tổng quan dự án
Tổng Công ty Phát điện 3 (sau đây gọi tắt là EVNGENCO 3) được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo luật doanh nghiệp.
Thách thức
Sự chuyên nghiệp và đồng bộ nhất quán trong hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là yếu tố xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống công ty con. Do đó, việc xây dựng cuốn profile giới thiệu doanh nghiệp của EVNGENCO 3 là điều bắt buộc.
Giải pháp
EVNGENCO 3 đã tin tưởng Công nghệ CIT và đề nghị thiết kế profile – hồ sơ năng lực dành cho công ty. Nghiên cứu hình thành và phát triển của tập đoàn điện lực lớn nhất Việt Nam, Công nghệ CIT đã lên kế hoạch biên soạn nội dung, kế hoạch chụp hình và thiết kế dàn trang dành cho cuốn ấn phẩm marketing, đảm bảo yếu tố tiên quyết: Chuyên nghiệp – Hiện Đại – Dẫn đầu.
Website công ty: http://www.genco3.com/

 

0842 272 868