Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch
Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch

Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Viện được thành lập năm 1993, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến  lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch phục vụ  công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Công nghệ CIT hợp tác và cung cấp dịch vụ thiết kế, sản xuất ấn phẩm truyền thông cho Viện nghiên cứu và phát triển du lịch Việt Nam.  Dưới đây là một vài hình ảnh sản phẩm.
0842 272 868